lymfocytopeni

Lymfocytopeni är en brist av lymfocyter i blodet.

Kategorier