ketolider

Ketoliderna är en ny generation av makrolidantibiotika som syftar till att övervinna problem med bakteriell resistens mot makrolider.

Ketolider binder till bakteriella 50S ribosomala subenheten och hämmar RNA-beroende proteinsyntes.

Ketolider har god antibakteriell aktivitet mot grampositiva bakterier såsom de som orsakar luftvägsinfektioner.

Läkemedel

  • telitromycin systemisk