Sponsrade länkar

Desmopressin (injektion)

Vad är desmopressin?

Desmopressin är en konstgjord form av ett hormon som förekommer naturligt i hypofysen.

Desmopressin injektion används för att behandla blödningar hos personer med hemofili A eller von Willebrands sjukdom typ I.

Desmopressin injektion används också för att behandla centrala kraniell diabetes insipidus, och ökad törst och urinering orsakad av huvudet kirurgi eller huvudtrauma.

Desmopressin kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du bör inte använda detta läkemedel om du har svår njursjukdom eller om du någonsin har haft hyponatremi (låga natriumnivåer i kroppen).

Du kanske inte kan använda desmopressin om du har okontrollerat högt blodtryck, svår hjärtsvikt, svår njursjukdom, en så kallad tillstånd SIADH (syndrom av antidiuretiskt hormon) eller något tillstånd som orsakar överdriven törst, uttorkning, eller en elektrolyt obalans.

Ring din läkare omedelbart om du har tecken på låg natrium: huvudvärk, förvirring, muskelkramper, svår svaghet, kräkningar, förlust av koordination, och känsla av rastlöshet eller ostadig.

Begränsa ditt intag av vatten och andra vätskor när du använder desmopressin.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda desmopressin om du är allergisk mot desmopressin, eller om du har:

För att vara säker desmopressin är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om desmopressin passerar över i bröstmjölk eller om det kan påverka ammande barn.

Hur injicerbara desmopressin ges?

Din läkare kan utföra blodprover för att se till att du inte har villkor som skulle hindra dig från att på ett säkert sätt med hjälp av desmopressin.

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Desmopressin injiceras under huden, eller i en ven genom en IV.

Desmopressin finns även som en nässpray.

När du använder desmopressin, kommer ditt blodtryck måste kontrolleras ofta och du kan behöva täta blodprover.

Begränsa ditt intag av vatten och andra vätskor när du använder desmopressin.

Vätskerestriktion är särskilt viktigt för barn och äldre vuxna som använder desmopressin.

Förbered dosen bara när du är redo att ge en injektion.

Använd en engångsnål och spruta bara en gång.

Om du behandlar hemofili eller von Willebrands sjukdom, kontakta läkare om blödningen inte kontrolleras under behandling med desmopressin.

Förvara detta läkemedel i kylskåp.

Vad händer om jag missar en dos?

Använd den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Överdosering symptom kan vara huvudvärk, förvirring, dåsighet, snabb viktökning eller urinering problem.

Vad ska jag undvika när du använder desmopressin?

Följ läkarens anvisningar om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Desmopressin biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar desmopressin?

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och alla du börjar eller slutar att använda, i synnerhet:

Denna lista är inte komplett.

Mer om desmopressin

Andra varumärken: DDAVP, Stimate, Minirin, Noctiva ... två mer

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.