Sponsrade länkar

Fulphila

Allmänt namn: pegfilgrastim

Vad är Fulphila?

Fulphila är en konstgjord form av ett protein som stimulerar tillväxten av vita blodkroppar i kroppen.

Fulphila används för att förhindra neutropeni (en brist på vissa vita blodkroppar) som orsakas av kemoterapi.

Fulphila kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda Fulphila om du är allergisk mot Fulphila eller filgrastim (Neupogen).

Tala om för din läkare om du någonsin har haft:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det kanske inte är säkert att amma medan du använder detta läkemedel.

Hur ska jag använda Fulphila?

Fulphila injiceras under huden, oftast en gång per kemoterapicykel.

Fulphila bör inte ges inom 14 dagar före eller 24 timmar efter att du fått kemoterapi.

Läs och noga följa bruksanvisningen som medföljer din medicin.

Förbered injektion när du är redo att ge det.

Skaka inte den förfyllda sprutan eller så kan du förstöra läkemedlet.

Den Neulasta Onpro Injector är en speciell anordning placeras på huden som ger din Fulphila dos vid en viss tidpunkt.

Iklädd Neulasta Onpro kommer du eller en vårdgivare måste kontrollera enheten för att se till att den fungerar korrekt.

Varje förfylld spruta eller Onpro Injector är endast en användning.

Du kan behöva täta medicinska tester för att hjälpa läkaren att avgöra hur lång tid att behandla dig med Fulphila.

Förvara Fulphila i sin originalförpackning i kylskåp, skyddad från ljus.

Ta en förfylld spruta ur kylskåpet och låt den anta rumstemperatur i 30 minuter innan du injicerar dosen.

Kasta bort oanvänd Fulphila spruta som har lämnats vid rumstemperatur under längre än 72 timmar, eller någon Neulasta spruta som har lämnats vid rumstemperatur under längre än 48 timmar.

Håll Neulasta Onpro kylskåp tills du är redo att bära den.

Använd en nål och spruta endast en gång och sedan placera dem i en punkteringssäker "vassa" container.

Vad händer om jag missar en dos?

Ring din läkare för instruktioner om du missar en injektion, eller om du har problem med Neulasta Onpro enheten.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder Fulphila?

När du använder Neulasta Onpro: Undvik att resa, körning, eller använda maskiner samtidigt bär enheten.

Fulphila biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: nässelfeber, hudutslag, rodnad (värme, rodnad eller nervös känsla);

Kapillärläckagesyndrom är en sällsynt men allvarlig biverkning av pegfilgrastim.

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Fulphila?

Andra läkemedel kan påverka Fulphila, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

Mer om Fulphila (pegfilgrastim)

Andra varumärken: Neulasta, Udenyca

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.