Sponsrade länkar

Inspra

Allmänt namn: eplerenon

Vad är Inspra?

Inspra blockerar åtgärder av hormonet aldosteron i kroppen.

Inspra används för att behandla hjärtsvikt efter en hjärtattack.

Inspra kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Du kanske inte kan ta Inspra om du har svår njursjukdom, höga kaliumnivåer i blodet, eller typ 2-diabetes med förhöjda nivåer av albumin (ett protein) i urinen.

Allvarliga läkemedelsinteraktioner kan uppstå när vissa läkemedel används tillsammans med Inspra.

Innan detta läkemedel

Du kanske inte kan ta detta läkemedel om du är allergisk mot Inspra, eller om du har:

Vissa läkemedel kan interagera med Inspra och bör inte användas samtidigt.

För att vara säker Inspra är säkert för dig, berätta för din läkare om du har:

Det är inte känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om eplerenon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag ta Inspra?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Inspra kan tas med eller utan mat.

När du använder Inspra kan du behöva blodprov, och ditt blodtryck kommer att behöva kontrolleras ofta.

Om du behandlas för högt blodtryck, fortsätta att använda detta läkemedel även om du mår bra.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du tar Inspra?

Använd inte kaliumtillägg eller saltersättningsmedel medan du tar Inspra, om inte din läkare har sagt till.

Denna läkemedelsbiverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Inspra?

Många läkemedel kan interagera med Inspra och vissa läkemedel ska inte användas tillsammans.

Denna lista är inte komplett och många andra läkemedel kan interagera med Inspra.

Mer om Inspra (eplerenon)

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.