Sponsrade länkar

Inversine

Allmänt namn: mecamylamin

Vad är Inversine?

Inversine används för att behandla måttlig till svår hypertoni (högt blodtryck).

Inversine kan också användas för andra ändamål än de som anges i denna medicinering guide.

Viktig information

Var försiktig när du kör bil, använder maskiner eller utför andra riskfyllda aktiviteter.

Om du upplever yrsel, stiga långsamt från sittande eller liggande läge för att undvika att falla.

Använd alkohol försiktigt.

Ta Inversine varje dag vid samma tid, vanligen efter måltid.

Ring din läkare om du upplever tremor, buksmärtor, utspänd buk, eller diarré.

Vem bör inte ta Inversine?

Innan denna medicin, tala om för din läkare om du

Du kanske inte kan ta Inversine eller du kan behöva en lägre dos eller särskild övervakning under behandlingen om du har något av de villkor som anges ovan.

Inversine är i FDA graviditet kategori C. Detta innebär att det inte är känt om detta läkemedel kommer att skada fostret.

Det är inte känt om mecamylamin passerar över i bröstmjölk.

Hur ska jag ta Inversine?

Ta Inversine exakt som din läkare.

Ta varje dos med ett helt glas vatten.

Ta Inversine efter måltid.

Ta varje dos vid samma tidpunkt varje dag.

Sluta inte att ta detta läkemedel om inte din läkare godkänner.

Store Inversine vid rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vad händer om jag missar en dos?

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp.

Symtom på en Inversine överdosering svimning, yrsel, svaghet, förvirring, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, svårigheter att urinera, ångest, muntorrhet, stora pupiller, dimsyn, och oregelbundna hjärtslag.

Vad ska jag undvika när du tar detta mecamylamin?

Var försiktig när du kör bil, använder maskiner eller utför andra riskfyllda aktiviteter.

Om du upplever yrsel, stiga långsamt från sittande eller liggande läge för att undvika att falla.

Använd alkohol försiktigt.

Inversine biverkningar

Om du upplever någon av följande allvarliga biverkningar, sluta ta Inversine och söka akut läkarvård:

Andra mindre allvarliga biverkningar kan vara mer benägna att inträffa.

andra än de som anges här kan också uppstå biverkningar.

Vilka andra droger påverkar Inversine?

Generellt bör Inversine inte användas under behandling med antibiotika eller sulfa baserade läkemedel.

Andra läkemedel som används för att sänka högt blodtryck kan öka effekten av mecamylamin, och allvarliga biverkningar kan uppstå.

Anestesi (användning av läkemedel som få dig att sova för kirurgi) kan också öka effekten av mecamylamin.

andra än de som anges här läkemedel kan också interagera med Inversine eller påverka ditt tillstånd.

Mer om Inversine (mekamylamin)

Andra varumärken: Vecamyl

Sponsrade länkar

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.