Sponsrade länkar

levobunolol

Vad är Levobunolol?

levobunolol är en betablockerare som minskar trycket inne i ögat.

Levobunolol (för ögonen) används för att behandla öppenvinkelglaukom och andra orsaker till högt tryck inne i ögat.

Levobunolol kan också användas för andra ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Använd inte denna medicin om du är allergisk mot levobunolol, eller om du har astma eller svår kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), långsamma hjärtslag eller hjärtproblem som kallas "AV-block."

Innan du använder denna medicinering, berätta för din läkare om du har andningsproblem som bronkit eller emfysem, en historia av hjärtsjukdom eller kronisk hjärtsvikt, diabetes, historia av stroke, blodpropp, eller cirkulationsproblem, en sköldkörtelsjukdom, eller en muskelsjukdom såsom myastenia gravis.

Låt inte dropper att röra någon yta, inklusive ögon eller händer.

Levobunolol ibland ges tillsammans med andra ögon läkemedel.

Levobunolol kan orsaka dimsyn.

Använd inte detta läkemedel medan du bär kontaktlinser.

Innan detta läkemedel

Använd inte denna medicin om du är allergisk mot levobunolol, eller om du har:

Om du har något av dessa andra villkor, kan du behöva en dosjustering eller speciella tester för att säkert använda detta läkemedel:

FDA graviditet kategori C. Det är inte känt om Levobunolol är skadligt för fostret.

Det är inte känt om levobunolol passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda Levobunolol?

Använd Levobunolol precis som det ordinerats åt dig.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

Använd inte detta läkemedel medan du bär kontaktlinser.

För att tillämpa ögondroppar:

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Tala om för din läkare omedelbart om du har någon ögonskada eller infektion.

Förvara denna medicin i rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Vad händer om jag missar en dos?

Använda medicinen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Söka akut läkarhjälp om du tror att du har använt för mycket av Levobunolol.

Överdosering symtom kan omfatta långsam hjärtfrekvens, andnöd, svullnad, snabb viktökning, eller svimning.

Vad ska jag undvika när du använder Levobunolol?

Levobunolol kan orsaka dimsyn.

Levobunolol ibland ges tillsammans med andra ögon läkemedel.

Levobunolol biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har något av dessa tecken på en allergisk reaktion: hives;

Sluta använda denna medicinering och ringa din läkare på en gång om du har något av dessa allvarliga biverkningar:

Mindre allvarliga biverkningar kan vara:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar Levobunolol?

Innan du använder Levobunolol, berätta för din läkare om du använder något av följande läkemedel:

Listan är inte komplett och det kan finnas andra droger som kan interagera med Levobunolol.

Mer om levobunolol ögon

Andra varumärken: Betagan, AK-beta

Sponsrade länkar

Relaterat

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.