natamycin ögon

Vad är natamycin ögon?

Natamycin är en svampdödande läkemedel.

Natamycin ögon (för ögonen) används för att behandla svampinfektioner i ögonen.

Natamycin ögon kan också användas för ändamål som inte nämns i denna medicinering guide.

Viktig information

Följ alla anvisningarna på din medicin etiketten och paket.

Innan detta läkemedel

Du bör inte använda natamycin ögon om du är allergisk mot det.

Det är inte känt om natamycin ögon kommer att skada fostret.

Det är inte känt om natamycin ögon passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn.

Hur ska jag använda natamycin ögon?

Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten.

Tvätta händerna innan du använder ögondropparna.

Skaka detta läkemedel väl strax före varje användning.

För att tillämpa ögondroppar:

Rör inte spetsen på pipett och placera den direkt på ögat.

Använd inte ögondropparna om vätskan har bytt färger eller har partiklar i den.

Lagra vid rumstemperatur borta från fukt, värme och ljus.

Använd denna medicin för hela skriven tid.

Ring din läkare om symtomen inte förbättras efter 7 till 10 dagars behandling, eller om du har feber med huvudvärk, hosta, eller hudutslag.

Vad händer om jag missar en dos?

Applicera den missade dosen så snart du kommer ihåg.

Vad händer om jag överdos?

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Vad ska jag undvika när du använder natamycin ögon?

Använd inte denna medicin samtidigt som bär kontaktlinser.

Detta läkemedel kan orsaka dimsyn och kan försämra dina reaktioner.

Använd inte andra ögon mediciner om inte din läkare säger till.

Natamycin oftalmisk biverkningar

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion: hives;

Ring din läkare omedelbart om du har:

Vanliga biverkningar kan inkludera:

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma.

Vilka andra droger påverkar natamycin ögon?

Det är inte troligt att andra läkemedel du tar muntligen eller injicera kommer att ha en effekt på natamycin används i ögonen.

Mer om natamycin ögon

Andra varumärken: Natacyn

OBS! Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller som t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.